آدرس شعبه گوهردشت : کرج-گوهردشت-بلوار موذن-نرسیده به دانشگاه-فروشگاه بهشتی مارکت