دفتر مرکزی : کرج، گلشهر، چهارراه گلزار، طبقه فوقانی بانک رفاه

تلفن های تماس :

026-3353-7105

(فاوا  : 101)  (مالی : 102)

(بازرگانی : 103)  (اداری : 105)

(انتقادات و پیشنهادات : 802)

ایمیل : info@beheshtimarket.ir